Kodachikai – föreningen som arrangerar Kodachicon

För att biljetter köpta till medlemspris ska vara giltiga måste du vara medlem i föreningen Kodachikai. Betalning för medlemskapet kan ske antingen via swish (instruktioner i slutet av registreringen) ELLER genom att köpa biljetten ”medlemskap” på Kippu.

BLI MEDLEM HÄR

Kodachikai är en förening i Lund för alla som är intresserade av nördkultur som Japansk manga, anime, cosplay, TV-spel, Karaoke, Brädspel, Rollspel, och mer därtill! Medlem är du som har köpt biljett till vårt konvent Kodachicon, eller har löst medlemskap någon gång under året. Med medlemskap har du rätt att komma på alla våra möten och evenemang, och möjlighet att med oss skapa egna evenemang.

Som förening har vi varit aktiva i närmare 20 år, och där pendlat från ett tiotal medlemmar till de upp över 1000 medlemmar som vi har idag! Vi driver flera olika konvent i Lundatrakten, där vi räknar in Kodachicon, Kodachikun, och även ett event som hete Storkun. Utöver våra konvent så har vi ”minikonvent” varje måndag, där vi sitter och pratar, umgås, tittar på film, och ibland har vi nån workshop också.


Kodachikai är en förening som är med i förbundet Sverok
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 83 000 medlemmar i 1 300 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra.
Sverok Skåne är det sydligaste distriktet i Sverok och omfattar Skåne län. I dag omfattar distriktet runt 250 Sverok-anslutna föreningar, som tillsammans bildar och sköter Sverok Skåne.

Kodachikais värdegrund

En förening finns till för att samla alla intelligenta livsformer med likartade intressen för att verka för en gemensam sak. Att vara medlem i en förening ska vara inspirerande och givande för alla medlemmar. Det ska finnas ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna i föreningen och alla ska få vara med.
Som medlem i Kodachikai välkomnar vi alla att vara med och utveckla föreningens verksamhet. Charmen med föreningsverksamhet är att alla insatser behövs. Det betyder att du som medlem kan välja hur mycket du vill och kan engagera dig i föreningens aktiviteter. Det vi lovar dig är att alla insatser kommer att uppskattas.

Vi har respekt för att alla intelligenta livsformers livssituationer ser olika ut och att det ger oss olika förutsättningar att bidra och medverka. Vi finns för våra medlemmar och vi har till uppgift att tillvarata så mångas intressen som möjligt. Det innebär att inriktningen på den verksamhet vi bedriver kan skifta men vi kommer aldrig frånsäga oss på våra grundläggande värderingar.

Gemenskap och utveckling:
Vi vill driva en förening där alla involverade känner att de har glädje av både verksamheten som bedrivs och kontakten med andra som är intresserade av samma sak. Vi tror att olika synsätt på hur man når ett gemensamt mål berikar verksamheten. Vi välkomnar dina idéer och tror på öppna och konstruktiva diskussioner.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får lov att vara med och bestämma om samt ta ansvar för sin verksamhet. Föreningen ska jobba för att tillämpa demokrati och delaktighet i största möjliga mån och se till att det utövas jämställt oavsett bakgrund

Allas rätt att vara med innebär att: Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, socioekonomisk bakgrund, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven aktivitet/verksamhet. Föreningen tolererar inte kränkande uttalanden eller beteenden. Alla intelligenta livsformers valda pronomen och namn ska respekteras av övriga intelligenta livsformer. Aktiviteter som hålls i förenings namn ska främst utföras barnvänligt – det ska tydligt framstå om så inte är fallet genom att till exempel varna för känsligt innehåll eller åldersbegränsningar.

Trygghet
Vi vill arbeta för att ge våra medlemmar en trygg och öppen plats där de kan känna sig accepterade och välkomnade. Alla intelligenta livsformers valda pronomen och namn ska respekteras av övriga intelligenta livsformer.

Consent / Samtycke
Föreningen ska arbeta efter att ”Cosplay is not Consent”/”Cosplay does not equal consent”, samt sprida information kring detta. All typ av kroppskontakt och fotografering av intelligenta livsformer får bara ske med den livsformens samtycke.

Ändring av värdegrund
För att ändra i värdegrunden så måste ändringarna antas på ett årsmöte.

Kodachikais likabehandlingsplan

Vi på Kodachikai vill arbeta för att främja likabehandling och motverka diskriminerande och exkluderande behandling. Till våra aktiviteter kommer våra medlemmar för att ha kul, utvecklas och bland annat spela spel, en förutsättning för detta är trygghet. Vi värderar trygghet mycket högt och jobbar ständigt för att alla som kommer till oss ska känna sig trygga och välkomnade för att på så sätt uppmuntra till engagemang i föreningen och våra aktiviteter. Vår förening består av människor som kommer från olika bakgrunder och som har olika livserfarenheter. Okunskap om varandras olikheter kan leda till missuppfattningar som i sin tur kan resultera i motsättningar. Med aktivt likabehandlingsarbete vill vi skapa en trygg, öppen och inkluderande miljö för alla våra medlemmar. Vi vill arbeta för att skapa en medvetenhet om och en förståelse för att våra olikheter är en styrka och att den mångkultur som vår förening består av är en styrka och en tillgång. Vår likabehandlingsplan kommer att finnas som ett levande dokument som vi ständigt kommer att återkomma till i vårt arbete runt respekt och trygghet och den ska ge oss riktlinjer för vårt långsiktiga likabehandlingsarbete. Vi vill kunna visa hur vi jobbar för att bli en mer jämställd och mångfaldspräglad förening dit alla som söker sig ska känna sig välkomna oberoende av deras bakgrund och förutsättningar. Genom att möjliggöra för fler att ta del av det vi gör så kan vi främja våra medlemmars intresse för och kunskap om alla former av populär nördkultur och ge dem möjlighet att skapa sig en meningsfull fritid tillsammans med andra.

Upplägg
Likabehandlingsplanen är uppdelad i de olika aktiviteter som vi har med våra medlemmar, dessa är: Aktiviteter, Officiella möten och konvent. Planen kommer att i sitt första skede att fungera som en checklista med mål vi ska uppfylla inför sagda aktiviteter plus eventuella delmål. Efterhand som vi finner problem så kommer de att föras in i planen tillsammans med ett förslag på en lösning.

Aktiviteter, t.ex. Måndagsmöten

Delmål: Alla som kommer till våra aktiviteter ska känna sig välkomnade. Sittande styrelse eller utsedd person ska hålla koll på mötesklimatet så att inte någon medlem inte känner sig obekväm, exkluderad eller utsatt för negativ jargong.

 • Jobba för ett öppet och tryggt klimat
 • Inkludera en pronomenrunda vid möten där man presenterar sig för varandra
 • Göra hemsidan och sociala medier tydlig och information lättillgänglig
 • Hålla hemsida och sociala medier uppdaterad med vad som är relevant
 • Ge tydlig information inför aktiviteten, som ska vara ute på vara kanaler senast en vecka innan
 • Ha en tydlig aktivitetsansvarig dit medlemmar kan vända sig
 • Informera ansvarig om likabehandlingsplanen och värdegrunden

Officiella möten, t.ex. Årsmöte

Delmål: Alla som närvarar ska kunna ta upp ämnen som de vill ta upp och ingen ska känna sig exkluderad på grund av kränkande särbehandling.

 • Jobba för ett öppet och tryggt klimat
 • Vid behov utse en demokratifrämjare
 • Jobba med att inkludera pronomen vid tex presentation och talartid
 • Upprätthålla en rutin där vi samlar in särskilda behov och önskemål i god tid för att kunna ta hänsyn till dessa i planeringen av mötet
 • Skrift- och talspråk ska kunna förstås av alla som har grundläggande kunskap i svenska
 • Möteshandlingarna ska vara lättförståeliga och funktionella
 • Ha en första- och andra talarlista för att lyfta fram de som inte fått säga något än
 • Ge tydlig information inför mötet, som ska vara ute på våra kanaler i god tid innan
 • Skicka ut påminnelse regelbundet inför mötet.

Större event, t.ex. konvent

 • Jobba för ett öppet och tryggt klimat
 • Utbilda funktionärer i hur de ska bemöta besökare och agera under evenemang
 • Vi ska främja arbeta med pronomen
 • Jobba aktivt med att ingen ska uteslutas från aktiviteter p.g.a. funktionsnedsättning
 • Göra hemsidan och sociala medier tydlig och information lättillgänglig
 • Hålla hemsida och sociala medier uppdaterad med vad som är relevant

Kontakta oss via facebook eller mail: info@kodachi.se